Witaj nieznajomy
Zaloguj Zarejestruj
Getak - dobrze zlecone
Zarejestruj się
Regulamin serwisu

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


Artykuł 1. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

ADMINISTRATOR SERWISU

podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Getak.pl, z siedzibą w Radomiu (26-600), przy ulicy Wilczej 8, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000367761, NIP: 5272633466, REGON: 142502645.

SERWIS

serwis internetowy znajdujący się pod adresem: http://www.getak.pl/ umożliwiający Użytkownikom zorganizowanie przetargu w trybie on-line w tym serwisie internetowym

PRZETARG

proces zawierania umowy pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą w trybie określonym przepisami Kodeksu cywilnego dotyczących przetargu

PRZEDMIOT PRZETARGU

dzieło, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem Przetargu zgodnie z Regulaminem

UŻYTKOWNIK

podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto i tym samym uzyskał on dostęp do korzystania z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie

KONTO

prowadzone przez Użytkownika pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu

REJESTRACJA

procedura zakładania Konta

REGULAMIN

niniejszy Regulamin Serwisu

ZLECENIE

rozumie się przez to zamieszczenie w Serwisie zlecenia Przetargu na Przedmiot Przetargu, który to Przetarg odbywa się za pośrednictwem Serwisu, w czasie oznaczonym przez Zleceniodawcę i na warunkach określonych w tym zleceniu i niniejszym Regulaminie

ZLECENIODAWCA

Użytkownik Serwisu, który jest organizatorem Przetargu

OFERTA
jest to zamieszczenie w serwisie informacji w odpowiedzi na Zlecenie Zleceniodawcy o możliwości wykonania Przedmiotu Przetargu na warunkach określonych w Zleceniu

ZLECENIOBIORCA
Użytkownik Serwisu, który umieszcza w Serwisie Oferty w odpowiedzi na Zlecenie

PROCES POPRZETARGOWY
są to czynności, jakie wykonują obie strony (Zleceniodawca i Zleceniobiorca) w ramach wykonywania umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu

KOMENTARZ

jest pisemną formą opisu przebiegu Procesu Poprzetargowego, a w szczególności wykonania Przedmiotu Przetargu i jego zgodności  i/ lub umiejętności Zleceniobiorcy z opisem podanym podczas Przetargu, a także wywiązania się z płatności przez Zleceniodawcę


Artykuł 2. REJESTRACJA

§ 1
Rejestracja w celu korzystania z usług Serwisu jest możliwa jedynie po wypełnieniu wszystkich pól formularza rejestracyjnego, które zostały oznaczone w sposób wskazujący na konieczność ich wypełnienia.

§ 2

Użytkownik jest zobowiązany dbać o to, aby jego dane podane przy rejestracji w Serwisie były stale aktualne. Aktualizacja danych możliwa jest po zalogowaniu w Serwisie.

§ 3

W razie stwierdzenia nieprawdziwości lub nierzetelności danych Serwis zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika.

§ 4

W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Serwis na warunkach określonych w "Polityce Ochrony Prywatności". Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami).

§ 5

Żądanie usunięcia co najmniej jednej z informacji stanowiących dane osobowe, niezbędnych do założenia Konta jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z usług Serwisu i powoduje usunięcie Konta Użytkownika.

§ 6

Zabrania się korzystania z Kont innych Użytkowników, a także udostępniania Konta innym osobom. Pojedynczy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto w Serwisie. W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Administratora Serwisu i na warunkach przez niego podanych, Użytkownik może zarejestrować kolejne Konto(a).

§ 7

Zabrania się korzystania z Kont w sposób godzący w dobre obyczaje. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkownika posiadającego kilka Kont jednego z nich do wpływania w jakikolwiek sposób na przebieg Przetargu, w tym poprzez wpływanie na cenę czy termin wykonania Zlecenia.

§ 8

Zabrania się wykorzystywania do celów opisanych w paragrafie poprzedzającym Kont innych Użytkowników.

§ 9

Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji Użytkownika, bez podania przyczyny. Administrator Serwisu może zablokować lub usunąć konto Użytkownika w przypadku, gdy działanie Użytkownika jest sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.


Artykuł 3. PRZEBIEG PRZETARGU

§ 1

Przedmiotem Przetargu może być każda usługa, dzieło lub prawo, jeżeli nie narusza w żaden sposób powszechnie obowiązujących przepisów ani powszechnie przyjmowanych zasad postępowania i dobrych obyczajów.

§ 2

Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za to, czy Użytkownik posiada wymagane kwalifikacje bądź uprawnienia, ani czy jest uprawniony do wykorzystywania lub rozporządzania prawami, w tym prawami na dobrach niematerialnych (prawa autorskie i prawa własności przemysłowej).

§ 3

Treść Zleceń i Ofert jest opracowywana i umieszczana w Serwisie przez Użytkowników. Administrator Serwisu nie odpowiada za treść Zleceń i Ofert.

§ 4

Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zablokowania lub usunięcia Zleceń oraz Ofert, jeżeli są one sprzeczne z Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zawierają dane kontaktowe.

§ 5

Administrator Serwisu nie jest stroną w stosunkach między Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą. Dla celów komunikowania się Użytkowników Serwisu i prowadzenia Przetargu, Administrator Serwisu udostępnia jedynie swoje środki techniczne (oprogramowanie i serwery).

§ 6

Administrator Serwisu - poza wyjątkami wynikającymi z powszechnie obowiązującego prawa oraz z Regulaminu - nie ingeruje w przebieg Przetargu. W szczególności nie ma wpływu na to, kto zostanie zwycięzcą Przetargu ani czy Przetarg zakończy się wyborem określonej Oferty lub zamknięciem bez wyboru jakiejkolwiek Oferty.

§ 7

Administrator Serwisu nie ma wpływu na sposób, formę ani treść zawieranych pomiędzy Użytkownikami Serwisu umów. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za ważność ani za skuteczność zawartych w formie Przetargu umów.

§ 8

Z chwilą wyboru Oferty Serwis zawiadamia Zleceniodawcę o wysokości opłaty należnej Administratorowi Serwisu za zawarcie umowy w trybie przetargowym. Po uiszczeniu żądanej opłaty Serwis przesyła dane identyfikujące Zleceniobiorcę Zleceniodawcy i Zleceniodawcy Zleceniobiorcy z informacją o zawartej umowie. Dopiero z tą chwilą następują skutki, o których mowa w § 10 i § 11. Zleceniobiorcy, których Oferta nie została wybrana informowani są przez Serwis o wybraniu przez Zleceniodawcę innej Oferty.

§ 9
W przypadku zamknięcia przetargu przez Zleceniodawcę bez wyboru jakiejkolwiek Oferty, Zleceniobiorcy informowani są przez Serwis o zamknięciu Przetargu bez wyboru jakiejkolwiek Oferty.

§ 10
Jeżeli dla ważności czynności prawnej (umowy) nie jest wymagana forma szczególna, umowa pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą zostaje zawarta z chwilą wyboru Oferty przez Zleceniodawcę i przesłaniu przez Serwis danych identyfikujących Zleceniobiorcę Zleceniodawcy i Zleceniodawcę Zleceniobiorcy.

§ 11

Jeżeli dla ważności czynności prawnej ustawa przewiduje wymóg zachowania formy szczególnej (w tym i pisemnej), pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą zostaje zawarta umowa przedwstępna z chwilą wyboru Oferty przez Zleceniodawcę i przesłania przez Serwis danych identyfikujących Zleceniobiorcę Zleceniodawcy i Zleceniodawcę Zleceniobiorcy. W takim wypadku Serwis nie ponosi odpowiedzialności za to, czy umowa przyrzeczona wymagająca tej szczególnej formy dojdzie do skutku.

§ 12

Dochodzenia zawarcia umowy przyrzeczonej może dochodzić każda ze stron stosownie do przepisów Kodeksu cywilnego.


Artykuł 4. OBOWIĄZKI ZLECENIODAWCY

§ 1

Przedmiot Przetargu oraz warunki Przetargu muszą być opisane w sposób możliwie najdokładniejszy. W szczególności zlecenie Przetargu powinno umożliwiać określenie przez innych Użytkowników Przedmiotu Przetargu, czasu potrzebnego na jego wykonanie, ceny oraz wszelkich innych parametrów mogących mieć znaczenie przy wyborze danego Zlecenia.

§ 2
Zleceniodawca zobowiązany jest przypisać Zlecenie do najbardziej adekwatnych kategorii. Serwis zastrzega sobie prawo do ostatecznej klasyfikacji Zleceń i przydzielanie ich do właściwej kategorii.

§ 3
Treść Zlecenia powinna dotyczyć wyłącznie danego Zlecenia. Treść Zlecenia w szczególności nie może służyć jako reklama, promocja serwisów lub firm, w zakresie nie będącym Przedmiotem Przetargu.

§ 4

Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność wobec Zleceniobiorcy za treść Zlecenia, w szczególności za wszelkie błędy w treści Zlecenia.

§ 5

Administrator Serwisu nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania przez Zleceniodawcę Przedmiotu Przetargu wykonanego przez Zleceniobiorcę.

§ 6

Zleceniodawca może określić dodatkowe warunki Przetargu. W takiej sytuacji Zleceniodawca powinien wyraźnie zaznaczyć to w treści Zlecenia. Dodatkowe warunki nie mogą być sprzeczne z Regulaminem, dobrymi obyczajami ani naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

§ 7
Niedozwolone jest umieszczanie w tytule lub treści Zlecenia jakichkolwiek propozycji zawarcia umowy poza Serwisem.

§ 8
Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników HTML lub jakichkolwiek języków programowania w sposób mogący zakłócić innym Użytkownikom korzystanie z Serwisu, w szczególności zabronione jest:
    •    wczytywanie i osadzanie stron z opisami innych Przetargów lub jakichkolwiek innych witryn, które nie są związane z oczekiwaną usługą,
    •    automatyczne przekierowywanie na inną stronę internetową w momencie wyświetlenia strony ze Zleceniem,
    •    odczytywanie lub generowanie przez Użytkownika plików typu "cookie",
    •    automatyczne otwieranie nowych okien przeglądarki (lub okien dialogowych) w momencie otwierania lub opuszczania strony z danym Przetargiem,
    •    wprowadzanie jakichkolwiek modyfikacji stałych elementów stron Serwisu,
    •    zakłócanie i manipulowanie procesem składania Ofert,
    •    "śledzenie" lub "podsłuchiwanie" innych Użytkowników Serwisu, w szczególności poprzez zdalne instalowanie na komputerach innych Użytkowników Serwisu programów komputerowych bez ich wiedzy i zgody.

§ 9
Zleceniodawca ma prawo zamieścić Zlecenie z możliwością zamknięcia Przetargu bez wyboru jakiejkolwiek Oferty.


Artykuł 5. OBOWIĄZKI ZLECENIOBIORCY

§ 1
Zleceniobiorca biorąc udział w Przetargu zobowiązuje się do samodzielnego wykonania Przedmiotu Przetargu, chyba że na jego wykonanie lub współwykonanie przez inne podmioty zgodził się Zleceniodawca lub Przedmiot Przetargu nie zależy od osobistych przymiotów Zleceniobiorcy, a nie sprzeciwia się to przepisom prawa, naturze umowy i treści Zlecenia.

§ 2
Oferta wykonania danego Przedmiotu Przetargu zgłoszona z danego Konta Użytkownika jest wiążąca dla osoby zarejestrowanej pod tym Kontem.

§ 3

Kwota wpisana w pole "cena" jest wiążąca i nie może ulec zmianie bez wzajemnej zgody Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy.

§ 4

Treść Oferty nie może służyć do porozumiewania się z innymi Użytkownikami. Oferty zawierające takie nadużycie mogą być usuwane bez ostrzeżenia przez Administratora Serwisu.

§ 5

Do obowiązków Zleceniobiorcy należy troska o to, aby składane za pośrednictwem jego konta Oferty nie były lekkomyślne czy też złożone omyłkowo - bez zapoznania się i zrozumienia konsekwencji złożenia Oferty. Zleceniobiorca powinien być przygotowany na wykonanie usługi w momencie, gdy zostanie ogłoszony zwycięzcą Przetargu.


Artykuł 6. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 1

Serwis nie odpowiada za treści publikowane przez Użytkowników.

§ 2
Administrator Serwisu dokłada wszelkich starań, aby Serwis działał poprawnie i bez usterek. Serwis jednak nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku ewentualnego niezawinionego nieprawidłowego działania Serwisu. Serwis nie udziela gwarancji dotyczącej jego poprawnego działania.

§ 3

W szczególności Serwis nie odpowiada za brak możliwości dostępu do stron Serwisu w razie usterek, awarii lub przerw w działaniu.


Artykuł 7. ZGODNOŚĆ Z PRAWEM USŁUG, NA KTÓRE ZAPOTRZEBOWANIE ZGŁASZA ZLECENIODAWCA

§ 1
Zleceniodawca potwierdza, iż otrzymany Przedmiot Przetargu wykorzysta zgodnie z treścią Zlecenia i Oferty.

§ 2

Serwis zastrzega sobie prawo do zawiadomienia organów ścigania w przypadku podejrzenia, że Przedmiot Przetargu może posłużyć do celu przestępczego lub w każdym innym przypadku podejrzenia, że Użytkownik dopuszcza się przestępstwa.

§ 3

Serwis oferuje Użytkownikom serwisu możliwość zgłaszania podejrzanych Zleceń lub Ofert. Użytkownicy mogą w łatwy sposób, przy wykorzystaniu usługi dostępnej na stronie Serwisu, informować Serwis o wszelkich Zleceniach lub Ofertach, które noszą znamiona naruszania regulaminu, przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz o Użytkownikach naruszających dobre obyczaje albo inne zasady Serwisu. Użytkownicy Serwisu mogą także zgłaszać nadużycia klikając na ikonkę obok naruszającego Regulamin Zlecenia lub Oferty.

§ 4

Zabronione jest wykorzystywanie usług opisanych w § 3 w celu innym niż tam wskazany.

§ 5

W razie uzyskania uzasadnionego zgłoszenia o łamaniu Regulaminu bądź przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także uzasadnionego podejrzenia naruszenia praw osób trzecich Serwis może zablokować lub usunąć Zlecenie, Ofertę lub Konto Użytkownika.

§ 6
W wypadkach opisanych w niniejszym artykule Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zablokowania lub usunięcia Kont Użytkowników lub ich Zleceń bądź Ofert.

 
Artykuł 8. SYSTEM KOMENTARZY

§1
W ramach Serwisu Użytkownikom udostępniona jest możliwość dodawania Komentarzy, które służą do przedstawiania opinii Użytkowników o przebiegu Przetargu i Procesu Poprzetargowego.

§2
Treści Komentarzy i odpowiedzi na nie są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających Getak.pl.

§3
Komentarz zawsze przyporządkowany jest do danego Konta i zarazem konkretnego Zlecenia. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za umieszczone przez siebie Komentarze i odpowiedzi.

§4
Komentarz w formie opisowej może być pozytywny, negatywny albo neutralny. Komentarz w formie oceny pozwala ocenić Zleceniobiorcę/ Zleceniodawcę w skali od 1 do 5 pod kątem prawidłowości Przetargu i Procesu Poprzetargowego uwzględniając następujące parametry: terminowość płatności, komplikacje/ problemy, komunikacja, współpraca.

§5
Komentarze w formie opisowej i odpowiedzi do nich powinny być zredagowane w czytelny i zrozumiały sposób oraz nie mogą zawierać:
    a. wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,
    b. danych kontaktowych podmiotów innych niż Użytkownika wystawiającego Komentarz czy odpowiedź,
    c. treści o charakterze reklamowym.

§6
Administrator Serwisu nie ingeruje pod względem merytorycznym w treści Komentarzy i w przypadku Komentarzy w formie opisowej odpowiedzi do nich. Administrator Serwisu usuwa Komentarz lub odpowiedź tylko w przypadku naruszenia postanowien Regulaminu.

§7
Niedozwolone są działania, których efektem może być sztuczne zawyżanie wiarygodności poprzez podwyższanie liczby punktów za pozytywne Komentarze.
 

Artykuł 9. OPŁATY I PROWIZJE

Opłaty prowizyjne, o których mowa w niniejszym artykule, aktualnie nie są naliczane. Od Ofert, które złożono w okresie promocyjnym, a które zostały następnie wybrane w Przetargu już po zakończeniu okresu promocyjnego, prowizje pobierane nie będą. O zakończeniu promocji i wprowadzeniu opłat prowizyjnych a także ich wysokości, Serwis powiadomi Użytkowników w sposób niebudzący wątpliwości i z odpowiednim wyprzedzeniem.

§ 1
Zamieszczanie Zleceń i Ofert w Serwisie jest nieodpłatne.

§ 2

Odpłatne jest zawarcie umowy (także przedwstępnej) na skutek zakończonego Przetargu, w którym została wybrana Oferta. Zleceniobiorca, który wygrał Ofertę, zobowiązany jest do zapłaty prowizji od zawartej umowy. O wysokości prowizji Zleceniobiorca informowany jest przez Serwis po wygraniu Oferty.

§ 3
Prowizje są naliczane na bieżąco i przedstawiane do zapłaty za kolejne okresy rozliczeniowe. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. (w najbliższym czasie, serwis jest bezpłatny i nie pobiera opłat prowizyjnych)

§ 4
Użytkownikom prowadzącym działalność gospodarczą wystawiane są faktury VAT. W tym celu powinni oni podczas Rejestracji wypełnić odpowiedni formularz. Użytkownikom nieprowadzącym działalności gospodarczej faktury VAT wystawiane są wyłącznie na ich żądanie.

§ 5
Faktury wystawiane są z użyciem danych Użytkownika zawartych na jego Koncie.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1

Do spraw, które nie są wprost opisane w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 2
Wszelkie ewentualne spory wynikłe z działalności Serwisu pomiędzy Administratorem Serwisu a Użytkownikami lub osobami trzecimi, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora Serwisu.